گلدان چکشی قلمزده
ارتفاع ۱۸ سانتی متر
نقره
وزن ۱۰۸۴ گرم
طرح و قلم: استاد رضا قادران
   
جعبه نقره قلمزده
اندازه: ۸ * ۱۰ سانتی متر
نقره
وزن ۳۰۶ گرم
طرح و قلم: استاد رضا قادران
   
گلدان یکپارچه قلمزده
ارتفاع ۱۸ سانتی متر
نقره
وزن ۵۸۸ گرم
طرح و قلم:
استاد محمد منتشی
   
گلدان چکشی قلمزده
ارتفاع ۱۳ سانتی متر
نقره
وزن ۲۷۵ گرم
طرح و قلم: استاد مرحوم مهذب